Jacques rozier: koulut alkavat (La rentrée des classes, 1955)

alain gomis: pientä valoa (petite lumière, 2002)

Millainen merkitys elokuvalla minulle on?

Tavoite

Pohdinnan aloittaminen omasta katsojuudesta suhteessa elokuvaan.

Analyysi sitä millaiset tarinat puhuttelevat juuri minua katsojana.

Narratiivisuus elokuvassa -käsitteeseen tutustuminen.

NARRATIIVISUUS ELOKUVASSA

Elokuvakerronta tarjoaa meille tarinoita sekä erilaisia versioita maailmastamme. Jopa fiktiiviset tarinat ja niissä toistuvat teemat sekä hahmot vaikuttavat maailmankuvaamme. Kriittinen katsoja tunnistaa erilaiset representaatiot, stereotypiat sekä marginaaliin jäävät ryhmät. Tällainen katsoja voi kysyä kenen tarinoita katsomme ja kenen tarinat jäävät kertomatta elokuvissamme.

Ranskalainen filosofi Jean Paul Gustave Ricœuin (1913-2005) esittelemä kertomusteoria on yksi narratiivisen tutkimuksen perusteita. Lähtökohtana tälle tutkimukselle on ajatus siitä, että maailmamme on täynnä tarinoita. Ihmiskunnan historia koostuu erilaisista tarinoista. Välitämme tietoa ihmiskunnan historiasta tarinoina. Uskontomme sekä muut maailmankaikkeutta käsittelevät näkemykset perustuvat myös tarinoihin. Jopa meidän identiteettimme rakentuu tarinoista, joita kerromme itsestämme sekä elämästämme. Tämän vuoksi myös psykoterapian eri muodot ovat kiinnostuneita tarinankerronnasta minäkuvaamme analysoitaessa.

 

 

 

 

 

 

 

NARRATIIVINEN ANALYYSI

Narratiivinen analyysi keskittyy tutkimaan millaisia tarinoita kerrotaan eri ilmiöistä. Analyysissa voidaan kiinnittää huomiota tarinan rakenteeseen sekä siihen minkä tyyppiset tarinat toistuvat. On olemassa ns. ydin- ja tyyppikertomuksia, jotka ovat hallitsevia tiettyjä aihepiiriä käsiteltäessä. Näitä tutkimalla saadaan tietoa asenteista, yleisistä toimintatavoista sekä merkityksiä luovista kokonaisuuksista. Ihmiskunnan historiankirjoitus on esimerkki ydin- ja tyyppikertomuksista. Kenen historia meille on kerrottu ja kenen tarinat ovat jääneet pois?

Elokuvakerrontaa tarkasteltaessa voidaan käyttää ”narrative schema” (narratiivinen kaavio) käsitettä. Sen avulla tutkitaan elokuvan tarinan rakennetta. Tarinakerrontaan elokuvassa käytetään useita erilaisia keinoja. Perinteinen elokuvan tarinan kerronta tapahtuu kolmannessa persoonassa, näin tarkastelemme myös päähenkilöä ulkoa päin. Eksistentiaalinen narratio elokuvassa vie meidät elokuvan henkilöiden sisäiseen maailmaan. Tällainen kerronta avaa meille elokuvan hahmojen mielen pohdintoja sekä sisäisiä kamppailuja. Ei-diegeettinen (elokuvan tarinan ulkopuolelta) tuleva kaikkitietävä voice-over kerronta tarjoaa vastaavasti meille informatiivisen tulokulman elokuvan tarinaan.

Amerikkalaisen elokuvateoreetikko David Bordwellin mukaan narratiivista konstruktiota tutkiessa voidaan analysoida elokuvaa usein eri tavoin. Klassinen narratiivinen kerronta etenee protagonistin (päähenkilön) viemänä. Me seuraamme tarinaa päähenkilön katseen (POV- kuvakulma) tai hänen toimintansa kautta. On hyvä kiinnittää huomio siihen, ketkä elokuvan hahmoista ovat ne, jotka saavat eniten aikaa kameran edessä – keitä me katsomme ja kenen näkemyksen kuulemme. Narratiivista rakennetta tutkiessamme voimme pohtia myös kuka elokuvan tarinassa on se, joka herättää meissä empatian.

Elokuvan narratiivinen analyysi on teoreettinen työkalu, jonka avulla voimme laajentaa ymmärrystämme elokuvaan taiteen lajina. Tarinan kerronnan rakenteet ja sen suhteen tehdyt valinnat mahdollistavat kriittisen elokuva-analyysin.

Pohdittavaksi

Ennen elokuvaa:

Pohdi esimerkkejä elokuvista, jotka ovat avartaneet käsitystäsi maailmasta?

Miten olet päätynyt katsomaan näitä elokuvia? Millainen reaktiosi oli, kun katsoit niitä? Millaisia keskustelija olet käynyt näistä elokuvista

Elokuvan aikana:

Kenen kautta tarina kerrottiin meille?
Millaisia keinoja tarinan kerronnassa käytettiin?
Millaisia reaktiota elokuva herätti sinussa?

Elokuvan jälkeen
Katso:
https://www.youtube.com/watch?v=IaMmgzNV6yQ

Kirjoita käsikirjoitus elokuvaan, jossa kerrot oman elämäsi 60 sekunnissa.

Etsi esimerkkejä erilaisista narratiivisista rakenteista.

Kuten elokuva:
- joka ei noudata lineaarista rakennetta

- jossa on eksistentiaalinen elokuvan hahmon sisäinen voice-over

- jossa on useita protagonisteja (päähenkilöitä)
Pohdi miten näiden elokuvien tarina olisi voitu kertoa toisin ja miten tämä valinta olisi vaikuttanut elokuvan kokonaisuuteen

 

 

 

 

 

 

Lisämateriaalia joko omaan käyttöön tai jaettavaksi opiskelijoille

David Brodwellin kotisivut:
http://www.davidbordwell.net/

Paul Ricœur
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur

Narratiivinen anlyysi:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston-analyysimenetelmat/narratiivinen-analyysi

Three Dimensions of Film Narrative
https://www.davidbordwell.net/books/poetics_03narrative.pdf

Anders W. Johansson: Narratiivinen metodi
https://metodix.fi/2014/05/19/johansson-narratiivinen-metodi/